• Cấp độ: 62
    108 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
    (Bạn này đã hoàn thành 75% của cấp độ hiện tại )
  • Huy hiệu:
    (Phó giáo)

Tôi thích học tiếng anh.