• Cấp độ: 9
    8 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
    (Bạn này đã hoàn thành 33% của cấp độ hiện tại )
  • Huy hiệu:
    (Mẫu giáo)

Là một học sinh