• Cấp độ: 33
    58 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
    (Bạn này đã hoàn thành 53% của cấp độ hiện tại )
  • Huy hiệu:
    (Cao đẳng)