• Cấp độ: 49
    69 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
    (Bạn này đã hoàn thành 74% của cấp độ hiện tại )
  • Huy hiệu:
    (Thạc sĩ)