• Cấp độ: 42
    45 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
    (Bạn này đã hoàn thành 77% của cấp độ hiện tại )
  • Huy hiệu:
    (Cử nhân)