• Cấp độ: 51
    105 điểm nữa để lên cấp độ tiếp theo
    (Bạn này đã hoàn thành 64% của cấp độ hiện tại )
  • Huy hiệu:
    (Tiến sĩ)