Loại câu hỏi mới trong Part 7 TOEIC - đoạn đơn (3 câu)

Để làm loạt bài tập này

Bạn cần tạo tài khoản (miễn phí) ở Gia sư TOEIC

Tạo tài khoản trong 30 giây (Nếu bạn đã có tài khoản, Đăng nhập ở đây )
Practice tests for TOEIC Part
Dịch câu hỏi
Từ vựng bạn cần biết