Loại câu hỏi mới trong Part 7 TOEIC - nhiều đoạn

Để làm loạt bài tập này

Bạn cần có Tài khoản luyện thi TOEIC

Tìm hiểu về các tài khoản ở Gia sư TOEIC
Practice tests for TOEIC Part
Dịch câu hỏi
Từ vựng bạn cần biết